Oblastní charita Třebíč

Zásady služby

 


Důstojnost
Hospicová péče má být prováděna s úctou, otevřeně a citlivě s ohledem na osobní, kulturní a náboženské hodnoty, přesvědčení a zvyklosti pacienta.

Vztah mezi pacientem, zdravotníky a pečovateli
Poskytovatelé hospicové péče by měli udržovat s pacienty i jejich rodinami vztah na bázi spolupráce. Pacienti a rodiny jsou důležití partneři při plánování péče i při zvládání onemocnění pacienta.

Hospicová péče zaujímá salutogenetický přístup
Hlavním cílem hospicové péče je dosáhnout, podpořit, zachovat a posílit nejvyšší možnou kvalitu života.

Postoj k životu a smrti
Hospicová péče se nesnaží smrt ani uspíšit, ani oddálit.

Komunikační dovednosti
Dobré komunikační dovednosti jsou základním předpokladem kvalitní hospicová péče. Komunikací se rozumí interakce mezi pacientem a zdravotníky, ale také interakce mezi pacienty a jejich příbuznými, jakož i interakce mezi různými odbornými zdravotnickými pracovníky a službami podílejícími se na péči.

Interdisciplinární rámec
Hospicová péče má být poskytována v interdisciplinárním rámci. Přestože obecný hospicový přístup může realizovat i jediná osoba zastupující určitou profesi nebo obor, komplexní specializovanou hospicová péči je možné poskytovat pouze na základě neustálé komunikace a spolupráce různých profesí a oborů s cílem zajistit fyzickou, psychickou, sociální i duchovní podporu.

Autonomie
V hospicové péči je uznávána a respektována vnitřní hodnota každého člověka jako autonomní a jedinečné bytosti. Péče je poskytována pouze tehdy, když jsou pacient nebo jeho rodina připraveni ji akceptovat. V ideálním případě si pacient uchová možnost rozhodovat mezi různými možnostmi léčby, dále o místě péče a o přístupu ke specializované paliativní péči.

Péče o truchlící pozůstalé
Hospicová péče nabízí podporu rodině a dalším blízkým osobám během nemoci pacienta, pomáhá jim připravit se na ztrátu a pokračuje v poskytování podpory v době zármutku, je-li to třeba, i po úmrtí pacienta.