Oblastní charita Třebíč

Obecné informace

 


1. Struktura a nabídka služeb:

Domácí hospicová služba je určena nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončená léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytovaná těm, kteří chtějí dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat.
Náš domácí hospic poskytuje tzv. specializovanou paliativní péči. Abychom mohli hovořit o specializované paliativní péči, je nutné splňovat určitá kritéria a požadavky.

Přehlednou strukturu najdete zde.

 1. Hospicová péče nabízí balíček služeb, které rodina využívá podle vlastních představ a potřeb. Rodina a pacient se podílí na vytváření, nastavení a změnách plánu péče. Garantem plánu péče je lékař.
 2. Péče je poskytována prostřednictvím multidisciplinárního týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, pečovatelky, koordinátor, pracovník zajišťující psychoterapeutickou podporu, pracovník zajišťující spirituální podporu a další odborníci dle potřeby.
 3. Na rozdíl od domácí péče (homecare), je lékař přítomen v týmu, řídí plán péče. Systém práce je možné srovnat s oddělením v nemocnici. Také hovoříme o domácí hospitalizaci, protože nemocný člověk dostává péči, jako kdyby byl hospitalizován v nemocnici.
 4. Mobilní paliativní péče zahrnuje péči o fyzický, psychický, sociální a spirituální stav pacienta a jeho rodiny.
 5. Součástí nabízené péče je i podpora a pomoc sociální služby, v Kraji Vysočina se jedná o Odlehčovací službu dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Požadavek je na přítomnost dospělé osoby u nemocného. Odlehčovací služba umožňuje rodině nezbytný odpočinek a rodinu zastupuje prostřednictvím pečovatelek.
 6. Rodina by si měla zapůjčit kompenzační pomůcky, především polohovací lůžku.

2.    Základní principy péče:

 1. Péče má charakter nepřetržitého zdravotnického dohledu.
 2. Po podepsání smlouvy má pacient a rodina k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které se dovolají 24/7.
 3. Nepřetržitá dostupnost lékaře 24/7.
 4. V pracovní době lékař vykonává plánované a akutní návštěvy. V mimopracovní době je k dispozici sestře k telefonické konzultaci s možností domácí návštěvy u pacienta při akutním zhoršení symptomů vyžadujících intervenci.
 5. Nepřetržitá dostupnost sestry 24/7.
 6. V pracovní době sestra vykonává plánované a akutní návštěvy. V mimopracovní době vykonává plánované i akutní návštěvy, je k dispozici pacientovi k telefonické konzultaci s možností domácí návštěvy.
 7. Denní komunikace lékaře a sestry a úprava plánu péče.
 8. Nepřetržitá dostupnost odlehčovací služby. (pečovatelky mohou zastoupit rodinu)
 9. Nabídka psychoterapeutické a spirituální podpory.
 10. Pravidelná setkání týmu minimálně jednou týdně k úpravám plánu péče.
 11. Podpora rodiny v době truchlení.

3.    Přijímání pacienta:

Pacient je přijímán na základě vyplněné žádosti, formulář Žádost o přijetí do Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč je k dispozici na stránkách tohoto webu (dokumenty a smlouvy)

Žádost musí být schválena a potvrzena praktickým lékařem pacienta.

Bližší informace lze získat na telefonu:
733 676 676
733 670 166

Pacient je přijímán v případě volné kapacity do dvou pracovních dnů, a to od pondělí do čtvrtka, od 8 do 15 hodin.

V pátek z organizačních důvodů příjmy pacientů neprobíhají.

4.    Kterým pacientům je naše služba určena


 1. Pacient trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu
 2. Pacient byl seznámen se svým zdravotním stavem a přiměřeně svým možnostem porozuměl závažnosti a prognóze své nemoci
 3. Pacient rozumí možnostem i limitům mobilní paliativní a hospicové péče a souhlasí s jejími principy
 4. Pacient si přeje péči v domácím prostředí
 5. Neexistují závažné zdravotní, sociální či jiné důvody vylučující možnost péče v přirozeném prostředí
 6. V rodině je přítomna celodenně alespoň jedna dospělá osoba
 7. Požadujeme polohovací lůžko, popřípadě jiné nezbytné pomůcky; je možné si je u nás zapůjčit za poplatek

5.    Diagnostické skupiny pacientů

 1. Pacient s aktivním onkologickým onemocněním po ukončení protinádorové léčby, ev. s paliativní onkologickou léčbou a potřebou podpůrné paliativní léčby
 2. Geriatrický pacient ve skupině old-old seniorů s projevy pokročilé geriatrické křehkosti (syndrom frailty) a vysokým rizikem geriatrické deteriorace, resp. již se rozvíjející deteriorací.
 3. Pacienti po KC traumatu či různých formách mozkových příhod – nutná kategorizace nemocného DNR, zhodnocení neurolog a ÁRO, nevýtěžná RHB – nutné zhodnotit na předchozím pracovišti.
 4. Syndrom demence – středně těžká až těžká demence, P-PA-IA 2-3 dle ČALS, Reisberg 4-7, BPSD, resistence, deprese, poruchy příjmu stravy, komorbidity, progrese imobilizačního syndromu, podpora pečujících
 5. Pacienti s orgánovým selháním – renální, hepatální, kardiální - pokročilé, či po odmítnutí přístrojové či jiné léčby pacientem - „living will, resp. health care proxy“ – dokumentace
 6. Pokročilé stádia CHOPN či dalších nevyléčitelných plicních chorob
 7. Pokročilá stádia neurodegenerativních chorob (vzácné + ALS, SM)

6.    Jak konkrétně přijímání pacienta probíhá?

 1. Nejdříve se během telefonickému rozhovoru vzájemně ujasní základní informace a očekávání.
 2. Následuje domluvení schůzky v rodině pacienta, na které se podrobně vysvětlí nabízená služba (informativní schůzka může proběhnout i na středisku služby).
 3. Jestliže jsou očekávání pacienta a rodiny v souladu s nabízenou službou, je nutné vyplnit a podepsat potřebné dokumenty.
 4. Praktický lékař podepisuje žádost o přijetí pacienta do péče domácího hospice
 5. Pacient podepisuje Informovaný souhlas.
 6. Následuje podpis smlouvy.
 7. Po podepsání smlouvy následuje vstupní vyšetření sestrou a vstupní vizita lékaře.
 8. Další návštěvy pracovníků domácího hospice probíhají podle potřeb a přání rodiny a pacienta a podle indikace hospicového lékaře.
 9. Podepsáním smlouvy obdrží rodina pohotovostní telefonní číslo (pohotovostní číslo je jedno pro celou hospicovou péči, zdravotní i sociální), na které se dovolá kdykoliv, tedy 24 hodin 7 dní v týdnu.
 10. Pacienti domácího hospice mohou využít služeb Půjčovny kompenzačních pomůcek. Nejvíce jsou využívané polohovací elektrické postele, které si rodina může odvést osobně nebo využít naše služby.