Oblastní charita Třebíč

Právní poradenství

 


Informovaný souhlas

Co je to informovaný souhlas?

Podle zákona o zdravotních službách lze zdravotní služby pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Souhlas se považuje za svobodný, pokud je pacientem udělen bez jakéhokoliv nátlaku. Informovanost souhlasu má být zajištěna tím, že je pacient před poskytnutím zdravotních služeb srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a navrženém léčebném postupu. Pacientovi je vždy umožněno klást doplňující otázky, které musí být srozumitelně zodpovězeny.

Kdo informaci o zdravotním stavu podává?
Informaci o zdravotní stavu pacientovi podává jeho ošetřující lékař nebo jiný ošetřující zdravotnický pracovník, který je způsobilý k poskytnutí zdravotních služeb, jichž se informace týká.

Může se pacient vzdát podání informace?
Ano, pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být informace podána. Záznam o vzdání se informace a určení osoby, která má být informována na místo pacienta je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník.

Podle zákona má poskytovatel zdravotních služeb možnost v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu zadržet informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze zdravotního stavu pacienta, pokud důvodně předpokládá, že podání informace by mohla pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví. Tímto způsobem však nemůže postupovat v případě, že:

 • informace o nemoci nebo predispozici k nemoci je jediným způsobem, jak pacientovi umožnit podniknout preventivní opatření nebo podstoupit včasnou léčbu,
 • zdravotní stav pacienta představuje riziko pro jeho okolí,
 • pacient výslovně žádá o poskytnutí přesné a pravdivé informace, aby si mohl zajistit osobní záležitosti.

Kdo kromě pacienta může být informován o jeho zdravotním stavu?
Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a zároveň určit, jestli tyto osoby mohou do nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy nebo kopie. Pokud pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být informovány, mají právo na informace o jeho zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace osoby blízké, ledaže pacient výslovně zakázal těmto osobám informace poskytovat.

Může pacient odmítnout léčbu?
Ano, pacient má právo poskytnutí zdravotních služeb odmítnout, nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu. Pacientovi musí být opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Pokud pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas se zákrokem, učiní o tom písemné prohlášení, tzv. negativní reverz.

Může pacient odvolat souhlas s léčbou?
Ano, pacient má právo svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Odvolání souhlasu však nebude účinné, pokud již byl započat zdravotní výkon a jeho přerušení může způsobit vážné ohrožení zdraví nebo života pacienta.Kdo uděluje souhlas v případě, že je pacient nezletilý?
Pokud je pacient nezletilý, náleží právo na informace a právo dát souhlas zákonnému zástupci, tj. rodiči nezletilého pacienta. Nezletilý pacient má právo klást doplňující otázky, které mu musí být srozumitelným způsobem zodpovězeny, pokud je k tomu přiměřeně rozumově a volně vyspělý. Rodičovskou odpovědnost mají rodiče vykonávat ve vzájemné shodě. Pokud se rodiče neshodnou na tom, jakým způsobem mají být nezletilému pacientovi poskytovány zdravotní služby, rozhodne na návrh jednoho z rodičů soud.

Podle zákona je možné poskytnout zdravotní služby přímo na základě informovaného souhlasu nezletilého pacienta, tj. bez nutnosti souhlasu jeho zákonného zástupce, v případě, že se jedná o obvyklou záležitosti, udělení souhlasu nezletilým je přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti a jedná se o zákrok, který nezanechává trvalé nebo závažné následky.

Navíc, jestliže nezletilý pacient, který dovršil čtrnácti let vážně odporuje poskytnutí zdravotních služeb, třebaže zákonný zástupce s jejich poskytnutím souhlasí, musí rozhodnout soud. Ten k zákroku přivolí, je-li nezletilému pacientovi podle rozumného uvážení k prospěchu.

Kdo uděluje souhlas v případě pacienta s omezenou svéprávností?
V takovém případě souhlas uděluje opatrovník. Pacient s omezenou svéprávností má právo klást doplňující otázky, které mu musí být srozumitelným způsobem zodpovězeny, pokud je k tomu přiměřeně rozumově a volně vyspělý.

Kdy je možné poskytovat zdravotní služby bez souhlasu pacienta?
Pacientovi je možné bez jeho souhlasu poskytnout neodkladnou péči, a to v případě, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi souhlas vyslovit. Tím však není dotčeno dříve vyslovené přání pacienta. Nezletilému pacientovi nebo pacientovi s omezenou svéprávností lze bez souhlasu zákonného zástupce nebo opatrovníka poskytnout neodkladnou péči, pokud jde o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví. Jde-li o poskytnutí neodkladné nebo akutní péče a souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka nelze získat bez zbytečného odkladu, rozhodne o jejich poskytnutí ošetřující zdravotnický pracovník.

Kdy bude o poskytnutí zdravotních služeb rozhodovat soud?
V případě, že nezletilý pacient, který dovršil čtrnácti let nebo osoba s omezenou svéprávností vážně odporují poskytnutí zdravotních služeb, třebaže zákonný zástupce, resp. opatrovník s jejich poskytnutím souhlasí nebo naopak, v případě, že nezletilý pacient, který dovršil čtrnáct let, nebo osoba s omezenou svéprávností si poskytnutí zdravotních služeb přejí, avšak zákonný zástupce, resp. opatrovník s jejich poskytnutím nesouhlasí.

Souhlas soudu je třeba také v případě, kdy má být zasaženo do integrity člověka neschopného úsudku způsobem, který zanechává trvalé, neodvratitelné a vážné následky, nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví.


Dříve vyslovené přání

Co je dříve vyslovené přání?
Dříve vyslovené přání představuje projev vůle pacienta, kterým pacient vyjadřuje svou představu o tom, jakým způsobem mu mají být poskytovány zdravotní služby. Prostřednictvím dříve vysloveného přání může pacient dopředu vyslovit souhlas nebo nesouhlas s lékařským zákrokem pro případ, že se v budoucnu dostane do stavu, ve kterém ztratí schopnost o sobě rozhodovat. Ve své podstatě dříve vyslovené přání nahrazuje samotný souhlas či nesouhlas se zákrokem, pro případ, že jej nebude moci udělit přímo.

Kdo může využít institutu dříve vysloveného přání?

Dříve vyslovené přání může vyslovit kdokoliv s výjimkou nezletilých osob a osob s omezenou svéprávností. Pacient tak může učinit ještě v době, kdy je zdravý, nebo později v okamžiku, kdy zjistí, že existuje možnost, že v budoucnu nebude schopen o sobě rozhodovat a přeje si svá přání vyslovit před tím, než taková situace nastane. Pacienti v pokročilé fázi nevyléčitelného onemocnění mohou chtít sepsat dříve vyslovené přání proto, že si nepřejí, aby byl jejich život prodlužován za každou cenu bez ohledu na jeho kvalitu. Mohou tedy například vyslovit přání, aby nebyli v posledních dnech svého života převážení zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice apod.

Jak správně sepsat dříve vyslovené přání?
Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu o musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání musí být písemné poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, které učiní praktický lékař, u kterého je pacient registrován, nebo jiný ošetřující lékař poskytující zdravotní služby v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. Tímto způsobem může pacient sepsat dříve vyslovené přání kdykoliv, ještě před tím než je hospitalizován.

Pokud se pacient rozhodne dříve vyslovené přání vyslovit až po přijetí do péče nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, dříve vyslovené přání se zaznamená přímo do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi a podepíše jej pacient, zdravotnický pracovník a svědek. I v tomto případě je třeba, aby součástí zápisu ve zdravotnické dokumentaci bylo písemné poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, není však třeba, aby byl podpis pacienta úředně ověřen.

Je dříve vyslovené přání absolutně závazné?
Poskytovatel je povinen brát na dříve vyslovené přání zřetel v případě, že jej má v době poskytování zdravotních služeb k dispozici a pokud nastala předvídaná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje. Zákon dále říká, že dříve vyslovení přání

 • není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi,
 • nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti,
 • nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby,
 • nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

Existuje jiný způsob, jak rozhodovat o budoucích zdravotních službách?
Pacient má možnost při přijetí do péče určit osoby, které mohou na místo něj udělit souhlas s poskytováním zdravotních služeb v případě, že pacient nebude s ohledem na svůj zdravotní stav schopen souhlas vyslovit sám. Tyto osoby jsou zapsány ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Od 1. 1. 2014 má pacient navíc možnost učinit tzv. předběžné prohlášení, ve kterém určí, kdo za něho má v případě jeho vlastní nezpůsobilosti rozhodovat a jakým způsobem, příp. v něm může projevit vůli, aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem. Prohlášení může mít formu veřejné listiny (tzn. notářsky ověřená listina) nebo soukromé listiny, která bude opatřena podpisem pacienta, datem a podpisy dvou svědků. Svědkem může může být pouze osoba, která nemá na prohlášení nebo jeho obsahu zájem, není osobou nevidomou, neslyšící, němou nebo neznalou jazyka, v němž je prohlášení učiněno. Svědek musí být zároveň osoba odlišná od osoby zvolené pacientem. Svědek je povinen uvést své identifikační údaje


Zdravotnická dokumentace

Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace?
Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi může v přítomnosti pověřeného zaměstnance nahlížet pacient nebo jeho zástupce a osoby určené pacientem nebo jeho zástupcem. Osoby blízké zemřelému pacientovi mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, ledaže pacient výslovně nahlížení do zdravotnické dokumentace těmto osobám zakázal. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je vždy zdarma.

Kdo si může pořizovat kopie zdravotnické dokumentace nebo výpisy z ní?
Právo pořizovat si výpisy nebo kopie náleží pacientovi, jeho zástupci a osobám určeným pacientem nebo jeho zástupcem. Osoby blízké zemřelého pacienta toto právo mají, ledaže to pacient výslovně zakázal. Kopie zdravotnické dokumentaci si tyto osoby mohou pořídit samy vlastními prostředky (např. fotoaparátem, mobil apod.) nebo o vyhotovení výpisu nebo kopie požádají poskytovatele. Ten je povinen je vyhotovit ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti. Za jejich vyhotovení může požadovat úhradu nákladů spojených s pořízením výpisu nebo kopie a s jejich odesláním.


Stížnosti

Kdo je oprávněn podat stížnost?
Stížnost na postup poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat:

 • pacient,
 • zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník,
 • osoba zmocněná pacientem,
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit sám s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel.

V jaké lhůtě je poskytovatel stížnost vyřídit?
Poskytovatel je povinen stížnost vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dnů.

Jak může oprávněná osoba postupovat pokud není spokojena s vyřízením stížnosti?

V případě, že osoba oprávněná podat stížnost není spokojena s tím, jak stížnost vyřídil poskytovatel, může se se stížností obrátit na Krajský úřad kraje Vysočina.